Opzeggen

Hoe kunt u het lidmaatschap opzeggen?
U kunt uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen d.m.v. een schrijven aan het secretariaat, per adres: De Werf 60, 2544 EK, Den Haag.
Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits deze gericht is aan het secretariaat.

Opzegtermijn
Opzeggingen dienen te geschieden met inachtname van een termijn van één kalendermaand en tegen het einde van die kalendermaand.

Contributie
Betaling van de contributie geschied jaarlijks, waarbij geldt dat de KNSA contributie altijd volledig in rekening wordt gebracht in de eerste termijn. Indien er bij het beëindigen van uw lidmaatschap sprake is van een contributieschuld, zullen wij deze alsnog in rekening brengen.

Restitutie
Bij voortijdig opzeggen van uw lidmaatschap, vindt geen restitutie plaats. U heeft dus geen recht op teruggave van de reeds betaalde contributie.

KNSA
Bij een opzegging, melden wij u automatisch af bij de KNSA. Dit gebeurt per de datum waarop uw lidmaatschap wordt beëindigd. Indien u lid bent van nog een andere vereniging, wordt u automatisch hoofdlid bij die vereniging. Bent u geen lid van een tweede vereniging, dan komt uw KNSA licentie te vervallen.

Verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens
Zonder lidmaatschap en geldige KNSA licentie voldoet u per de datum dat uw lidmaatschap afloopt niet meer aan de voorwaarden die gesteld zijn aan het bezit van een verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en/of munitie. Houd hier vroegtijdig rekening mee, want u heeft op dat moment eventuele vuurwapens en munitie illegaal voorhanden en daarmee bent u strafbaar.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via info@sclbw.nl